การงานใช้พุ๊กเคมี แบบตอกและแบบปั่น+สตัด CHEMICAL RESIN ANCHOR

ลักษณะทั่วไปของพุ๊กเคมี

พุ๊กเคมี ประกอบด้วยสาร โพลี อิสเตอร์ เรซิน และสารที่ทําให้นํ้ายาเรซินแข็งตัว เพื่อเวลาติดตั้งดดยให้นํ้ายาแข็งตัวแตก
และเข้าผสมกับสารโพลีอิสเตอร์ เรซิน ตัวนํ้ายาเรซินก็จะจับตัวแข็งเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต โดยไม่เกิดแรงเบ่งขยายตัวของพุ๊ก
เหมือนพุ๊กชนิดอื่น จึงเป็นข้อดีของพุ๊กเคมี ที่ต่างจากพุ๊กทั่วไปที่ยึดติดกับคอนกรีตโดยไม่เกิดความเครียดโดยใช้แรงเบ่งขยายตัว

  • ข้อดี

1. ไม่เกินแรงเครียด รอบจุดที่ฝังพุ๊กเคมี
2. มีอายุการใช้งานนาน
3. สามารถติดตั้งได้ในที่คับแคบต่างๆและจุดที่ใกล้ขอบผนังคอนกรีต
4. สามารถใช้ได้กับผนังคอนกรีตเก่า หรือผนังที่โดนไฟไหม้แต่ไม่มากนักเพราะไม่เกินการเบ่งตัว ทําให้ผนังคอนกรีตเกิดปริ แตกร้าวได้
5. ตัวพุ๊กเคมีสามารถรับแรงที่มีการเคลื่อนไหวได้ดี
6. ตัวนํ้ายาในพุ๊กเคมีสามารถป้องกันการเกิดสนิมกับตัวสตัดได้ดีอีกด้วย
7. สามารถใช้ได้ทั้งสตัดเกลียวตลอด และเหล้กข้ออ้อย

  • การติดตั้งพุ๊กเคมี

1. เลือกขนาดที่จะใช้ให้ถุกต้องตามขนาดและแรงดึงที่ต้องการ
2. เจาะรูตามขนาดและความลึกตามสเป็คที่กําหนด
3. ล้างและทําความสะอาดรูคอนกรีตให้สะอาดที่สุดด้วยแปรงและใช้ลมเป่าให้รูสะอาดไร้ฝุ่นละออง
4. สอดหลอดพุ๊กเคมีลงไปโดยให้ด้านกลมอยู่ข้างล่าง
5. ตอกสตัดพุ๊กเคมีลงไปจนสุดแล้วค่อยๆหมุนสตัดอย่างช้าเพื่อให้นํ้ายาผสมกันได้ดีและเป็นการไล่ลมในรูคอนกรีต
และในนํ้ายาพุ๊กเคมีแล้วขยับให้แกนพุ๊กเคมีให้อยู่ในจุดที่กําหนดรอให้พุ๊กเคมีแห้ง

ภาพการติดตั้งพุ๊กเคมี chemical resin installation

 

 

  • ข้อควรระวังในการติดตั้งพุ๊กเคมี

1. การเจาะรูต้องทําความสะอาดรูให้สะอาดเพราะถ้ามีฝุ่นผงในรูคอนกรีตจะทําให้ตัวนํ้ายาไม่เกาะผนังคอนกรีต เพราะมีฝุ่นกั้นอยู่
การทําความสะอาดด้วยวิธีใช้แปรงขัดล้าง 3 ครั้ง แล้วใช่ลมเป่าให้สะอาด
2. การติดตั้งพุ๊กเคมีแบบปั่นนั้น ต้องปั่นให้นํ้ายาเคมีผสมกับตัวนํ้ายาที่ทําให้แข็งตัว เมื่อปั่นดีแล้วตัวนํ้ายาจะเป็นสีเทาคล้ายดินเหนียว
จึงจะแข็งตัว ถ้ายังเป็นสีใสๆก็ต้องปั่นอีกจนกว่าจะผสมกันจนเข้ากันได้ดี
3. ต้องตรวจเช็คว่านํ้ายาเคมีเลื่อมหรือไม่ โดยดูว่าตัวยาในหลอดยังไม่แข็งตัวไหลไปมาได้ เมื่อเวลาเอียงหลอดไปมา
ถ้าตัวยาแข็งตัวก็ห้ามใช้
4. การเจาะรูไม่ควรเจาะรูใหญ่กว่าสตัดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะจะเกี่ยวกับการยึดเกาะของตัวนํ้ายาเคมีกับผนังคอนกรีต
5. เมื่อติดตั้งเสร็จจับแกนเหล็กให้อยู่ในตําแหน่งที่ต้องการแล้วรอจนนํ้ายาเรซิ่นแข็งตัว ปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ในอุณหภูมิ
20-30 องศา ในกรณีที่ติดตั้งในห้องเย็นที่อุณหภูมิตํ่ากว่าศูนย์จะต้องใช้เวลาแข็งตัวถึง 5 ชม.

 

สตัดพุ๊กเคมีหัวหกเหลี่ยมสีรุ้ง / STUD FOR CHEMICAL RESIN ANCHOR

 

  • ลักษณะทั่วไป

สตัดพุ๊กเคมี เป็นสตัดเกลียวตลอดที่ปลายด้านหนึ่งแหลมส่วนอีกด้านนึงไม่มีเกลียว หรือทําเป็นหัวหกเหลี่ยมเพื่อสะดวกในการทํางาน
เวลาใช้สว่านจับหัวสตัด เวลาปั่นนํ้ายาพุ๊กเคมีให้ตัวนํ้ายาผสมกับสารที่ทําให้แข็งตัว

  • การใช้งาน

1. ใช้ร่วมกับนํ้ายาเคมี เพื่อใช้เป็นตัวรับนํ้าหนักยึดวัตถุที่จะติดตั้ง
2. ใช้ในการต่อเติมงานคอนกรีต เช่นต่อคาน ต่อพื้น กําแพงเป็นต้น
3. ใช้เชื่อมคอนกรีตที่เกิดปัญหาการแตกร้าวโดยใช้สตัดและนํ้ายาเคมีเชื่อมติดกัน

  • การติดตั้งสตัดพุ๊กเคมี

1. เจาะรูคอนกรีตตามขนาดและความลึก แล้วทําความสะอาดรูคอนกรีตอย่างดี
2. สอดตัวพุ๊กเคมีลงไปในรู
3. ใช้สตัดยึดกับหัวจับสว่านแล้วปั่นด้วยนํ้ายาให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียว
4. จับตัวสตัดให้อยู่ในจุดที่ต้องการรอให้นํ้ายาแห้งก่อนรอสักพักถึงจะเริ่มใช้งานได้

  • ข้อควรระวัง

1. ต้องเลือกให้ถูกขนาด ในกรณีที่ต้องการฝังลึกกว่าเดิมต้องใช้สตัดที่ยาวกว่าเดิม
2. การติดตั้งและใช้งานต้องรอให้พุ๊กเคมีแห้งก่อนใช้งาน