การใช้งานพุ๊กตะปู HAMMER DRIVE ANCHOR

 

  • ลักษณะทั่วไปของพุ๊กตะปู

พุ๊กตะปู เป็นพุ๊กที่ประกอบด้วยตัวพุ๊กที่มีแกนตะปูเหล็กแข็งตรงกลาง สําหรับตอกให้ปลายพุ๊กขยายยึดเกาะผนังคอนกรีต
พุีกตะปูเป็นพุีกที่ประกอบเป็นชิ้นเดียวพร้อมในการใช้งานได้เลย การรับแรงสูง การติดตั้งก็สะดวก จึงเหมาะที่จะใช้งานและ
ติดตั้งสําหรับงานรับนํ้าหนักปานกลางจนถึงรับนํ้าหนักสูง เพราะสามารถรับแรงได้ดีทั้งแรงดึงและแรงเฉือน

 

  • การใช้งาน

รับนํ้าหนักได้สูงเหมาะสําหรับการติดตั้งงานทั่วไป งานยึดเครื่องจักร หรืองานยึดวัตุขนาดใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลําบาก เช่น
งานโครงสร้าง งานชั้นวางสินค้า ที่ต้องวางแบบก่อนถึงจะติดตั้งกับพื้นคอนกรีตทีหลังเป็นต้น

 

  • ข้อดี

1. การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว
2. ตัวพุ๊กเป็นวัตถุชิ้นเดียวทําให้การรับแรงเฉือนได้ดีพอๆกับการรับแรงดึง
3. มีหลายความยาวทําให้การติดตั้งกับวัตถุที่มีความหนามากๆได้สะดวกและมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการรับนํ้าหนักของมัน
4. ในกรณีเจาะรูลึกมากก็ไม่มีปัญหากระทบการติดตั้ง หรือแรงดึงสินค้า
5. งานติดตั้งกับพื้นจะใช้ได้ดีมาก

 

  • ข้อควรระวัง

1. ในการติดตั้งควรจะคว้านรูคอนกรีตด้านในของรูคอนกรีตให้มีขนาดใหญ่กว่า เพื่อเวลาเราตอกตะปูเข้าไปเพื่อให้ปลายพุ๊กขยาย
จะสามารถให้ตัวพุีกขยายได้ดีและแน่น เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการตอกตัวตะปูจะไม่ค่อยเข้า หรือจะทําให้กระเทือนจนคอนกรีตแตกร้าวได้
2. ต้องระวังการเลือกความยาวของพุ๊กให้สมดุลกับความหนาของวัตถุที่จะยึด
3. การตอกถ้าตอกตะปูแล้วเข้าไม่หมดก็ควรหยุดเพราะการตอกอย่างรุนแรงจะทําให้คอนกรีตร้าวได้
4. การติดตั้งบริเวณขอบคอนกรีต หรือคอนกรีตเก่าหรือคอนกรีตโดนไฟไม่แนะนําให้ใช้เพราะจะทําให้คอนกรีตแตกง่าย

 

  • การติดตั้ง

 

 

1. วางวัตถุที่จะติดตั้งตรงตําแหน่งที่ต้องการ แล้วเจาะรูคอนกรีตผ่านรูของวัตถุที่จะยึดแล้วพยายามคว้านรูให้กว้างกว่าด้านบน
2. ทําความสะอาดรูโดยใช้แปรง หรือลมเป่าให้รูสะอาดไม่มีฝุ่นผง
3. สอดพุ๊กผ่านรูวัตถุที่จะยึดจนสุดแล้วใช้ฆ้อนตอกหัวตะปูให้จมเข้าไปในตัวพุ๊กเพื่อให้ปลายแกนพุีกขยายออกยึดติดผนังคอนกรีต
4. ไขหัวน็อตเพื่ออัดให้พุ๊กแน่น